Вести и обавештења

Конкурс за избор лога и слогана пројекта Променимо навике

Драги ученици, у току је конкурс за избор лога и слогана пројекта Променимо навике чији је циљ да подстакне буђење еколошке свести код ученика, као и успостављање навика које су неопходне за стварање чистије радне и животне средине. Своје слогане можете предати својим наставницама српског језика, а идејно решење за лого можете предати наставницима ликовне културе до 9.11.2018. године. Неколико најбољих радова ући ће у ужи избор, а затим ћете моћи да гласате за рад који вам се највише допада. Још информација о пројекту Променимо навике можете пронаћи на сајту нашег пројекта https://promenimonavike.weebly.com/.

Oвај школски пројекат плод је учешћа наше школе у пројекту "Школе за 21. век" у организацији British Council-a и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


 
Списак изабраних уџбеника за I и V разред за 2018-2019.год.

Списак изабраних уџбеника налази се у прилогу.


 
Акција изградње летње учионице

АКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ

Школа „Краљ Петар I“ се обратила Фондацији Буди срећан у жељи да се укључи у заједничку акцију и прикупи средства за изградњу летње учионице, која би ученицима школе допринела да настава буде занимљивија и пријатнија, а самим тим школа би обезбедила боље услове за квалитетнију наставу и ваннаставне активности.

Позивамо све који су у могућности да помогну тако што ће послати СМС поруку 54 на 2407, као и уплатама на динарски и девизни рачун као и путем е-донирај, интернет плаћањем платним картицама из целог света.

Прималац: 2407

Текст поруке: 54

Цена СМС-а износи 200,00 динара. ПДВ се не наплаћује. У овом тренутку могућност слања СМС-а имају само корисници МТС и ТЕЛЕНОР мреже.

Динарски рачун: 160-487294-81

Девизни рачун: 00-540-0002389.5

IBAN:

RS3516005400002389595

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ!

 


 
Обавештење у вези Пројекта набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа

У оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа , школе су дужне да доставе Министарству просвете, науке и технолошког развоја до 19. марта 2018. године податке о:

- ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
- ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
- ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школама се као доказ о испуњености услова , до 14. 03. 2018. године , доставља следећа доументација:
- ученицима из социјално/материјално угрожених породица - (примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утрвђује право на остваривање новчане социјалне помоћи;
За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својсву ученика, односно студента прилаже се за свако дете.

Да не би дошло до пропуста приликом прављења базе ученика који остварују право да конкуришу по неком од основа , родитељи су дужни да се до 14. 03. 2018. године јаве одељењском старешини ради евидентирања ученика и то:
- родитељи ученика  који су у породици треће или свако наредно рођено дете и похађају наставу у Основној школи „Краљ Петар I„ ;
- родитељи ученика  са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образоање и васпситање стичу по индивидуалном образовном плану у Основној школи „Краљ Петар I„.

НАПОМЕНА: ДОКУМЕНТАЦИЈА  СЕ ДОСТАВЉА ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ ДОСТАВЉА СЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.


 
Свечана додела ваучера ученицима генерације за похађање програма „Брзо читање са разумевањем и техникама памћења“

Читање је једна од најбитнијих активности савременог човека. Читањем спознајемо идеје, образујемо се, забављамо се. Убрзани темпо живота захтева да све обављамо на што бржи и ефикаснији начин. Читати и учити брже је могуће.

 

Дана, 30.06.2017.год. у просторијама Про-Менс центра одржана је свечана додела ваучера за похађање програма брзог читања (fast forward).

 

Ваучере су добили ђаци генерације који су показали највише резултате у протеклој школској години. Ђаци су из 20 основних нишких школа са којима је Про-Менс центар склопио протокол о сарадњи у мају месецу.

 

Добитница награде је и ученица генерације нашe школе, Исидора Гавриловић из одељења 8/2.

 


 

 


 

Архива

Home Ученици Ученички парламент Статут ученичког парламента
Статут ученичког парламента

 

Статут

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим Статутом се уређују циљеви организовања Ученичког парламента Основне школе „Краљ Петар први” (у даљем тексту: Парламент), начин његовог остваривања, састав и начин избора чланова и других органа, врста и начин доношења парламентарних аката, као и остала питања неопходна за функционисање Парламента.

 

Члан 2.


Парламент је самостална ученичка институција.

Парламент није политичка организација, а свако политичко ангажовање је забрањено.

Парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких парламената основних школа.

Парламент ради у сагласности са Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законом.

Седиште парламента је у Школи, Ниш, Војводе Путника 1, где се и одржавају седнице Парламента.

 

II  ЦИЉЕВИ ПАРЛАМЕНТА

 

Члан 3.

 

Парламент има за циљ унапређење положаја ученика кроз:

- заштиту њихових права и интереса,

- решавање ученичких проблема,

- развијање ученичких способности,

- помоћ при решавању социјалних и материјалних проблема ученика,

- остваривање и одржавање веза и односа са ученицима школа, надлежним органима и институцијама.

 

Члан 4.

 

Парламент остварује своје циљеве путем:

- давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору , Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње,

- разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника,

- обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

 

III  НАДЛЕЖНОСТ ПАРЛАМЕНТА

 

Члан 5.

 

Парламент :

- доноси Статут Парламента;

- бира и разрешава председника и потпредседнике Парламента;

- бира и разрешава секретара Парламента;

- доноси план и програм рада;

- доноси основне ставове о начину деловања и организовања;

- усваја извештаје комисија и других тела;

- одлучује о престанку рада Парламента;

- доноси одлуке, препоруке и закључке;

- сарађује са парламентима других основних школа;

- одлучује о удруживању у школске, основношколске савезе и учлањењу у организације, институције и удружења;

- формира и организује рад секција и других конструктивних програма унутар Парламента;

- формира комисије унутар Парламента за решавање конкретних питања и проблема;

- врши процедуралне послове везане за чланство у Парламенту;

- доноси правилник о свом раду;

- обавља и све друге послове у циљу остваривања функције Парламента.

 

IV  ЗАСЕДАЊЕ ПАРЛАМЕНТА

 

Члан 6.

 

Парламент заседа у току школске године најмање два пута месечно – редовно заседање.

У случају потребе и постојања иницијативе седница Парламента се може сазвати и чешће по потреби – ванредно заседање.

 

Члан 7.

 

Седнице по правилу сазива председник Парламента и утврђује дневни ред, а у његовом одсуству потпредседник.

Председник је дужан, на иницијативу и предлог једне трећине укупног броја чланова Парламента сазвати ванредну седницу.

Председник одлучује кога ће, поред чланова Парламента, позвати на седницу у зависности од проблема који је на дневном реду.

О раду Парламента се води записник.

Записник води секретар Парламента.

 

Члан 8.


За пуноважан рад Парламента неопходно је да седницама присуствује више од половине од укупног броја чланова Парламента.

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Парламента, где сваки члан има један глас.

Одлука о усвајању и измени Статута доноси се двотрећинском већином од укупног броја чланова Парламента.

 

Члан 9.


Све одлуке Парламента по правилу се доносе јавним гласањем.

Уколико постоји предлог да се поједине одлуке донесу тајним гласањем, председник Парламента ставља на гласање предлог и уколико се изгласа, спроводи се тајно гласање.

 

V  ЧЛАНСТВО

 

Члан 10.


Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

Парламент се бира сваке године у Дечијој недељи за текућу годину.

Чланство у Парламенту престаје:

- подношењем оставке на чланство,

- искључењем од стране Парламента,

- опозивом представника.

 

Члан 11.

 

Члан Парламента може бити искључен у случају да:

- повреди одредбе Статута и тиме повреди углед Парламента;

- не извршава одлуке Парламента, његових органа за које је задужен или поступа супротно њима;

- неоправдано изостане са три узастопне седнице Парламента;

- вређа и недолично се понаша према другим члановима Парламента.

О искључењу као и о разлозима за искључење члана Парламента, обавештава се одељење чији је он представник ради избора новог члана Парламента.

 

VI  РАД ПАРЛАМЕНТА

 

Члан 12.

 

Рад Парламента је јаван.

У изузетним случајевима јавност се може искључити о чему пре почетка седнице одлучује Парламент.

 

Члан 13.


Седнице води председник Парламента по објављеном дневном реду.

Сваки члан Парламента може на самој седници приликом усвајања дневног реда дати предлог за његову допуну.

О предлогу за допуну дневног реда се обавезно гласа и доноси се одлука да ли ће се предлог уврстити у дневни ред или ће се одложити за наредну седницу.

 

Члан 14.

 

Парламент доноси:

- Одлуке – када одлучује о мериторним питањима из надлежности Парламента,

- Закључке – када одлучује о процедуралним и административно-техничким питањима,

- Препоруке – када не одлучује, већ предлаже, саветује или отвара питање за расправу када тек треба евентуално донети конкретне одлуке или закључке.

 

VII   ОБАВЕШТАВАЊЕ

 

Члан 15.

 

Парламент је дужан да редовно и благовремено упознаје све чланове са радом Парламента, остваривањем циљева и функција рада Парламента, као и са свим донетим одлукама.

 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 16.

 

Избори за Парламент спроводе у Дечијој недељи, сагласно одредбама овог Статута.

Чланови постојећег Парламента наставиће са радом по одредбама овог Статута, с тим што им мандат истиче по избору новог састава Парламента.

 

Члан 17.


Статут се мења по поступку доношења, двотрећинском већином.

 

Члан 18.

 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.

 

 

Контакт информације

Основна школа Краљ Петар I

Адреса: Војводе Путника
18000 Ниш, Србија

Телефон/факс:
+381 18 290.004, 290.005
Е-пошта: kraljpetarnis@open.telekom.rs
Израда
POSITIVE IT & Media
Произведено у Србији

Valid XHTML and CSS.