Вести и обавештења

Свечана додела ваучера ученицима генерације за похађање програма „Брзо читање са разумевањем и техникама памћења“

Читање је једна од најбитнијих активности савременог човека. Читањем спознајемо идеје, образујемо се, забављамо се. Убрзани темпо живота захтева да све обављамо на што бржи и ефикаснији начин. Читати и учити брже је могуће.

 

Дана, 30.06.2017.год. у просторијама Про-Менс центра одржана је свечана додела ваучера за похађање програма брзог читања (fast forward).

 

Ваучере су добили ђаци генерације који су показали највише резултате у протеклој школској години. Ђаци су из 20 основних нишких школа са којима је Про-Менс центар склопио протокол о сарадњи у мају месецу.

 

Добитница награде је и ученица генерације нашe школе, Исидора Гавриловић из одељења 8/2.

 


 

 


 
Обавештење за ученике и родитеље 6. разреда

Полагање теста језичких способности (енглески језик) за улазак у двојезично одељење

УТОРАК   06.06. 2017 У 1100 - ПИСМЕНИ

СРЕДА     07.06. 2017 У 1100 - УСМЕНИ


 
Исидора Гавриловић - најбољи математичар у Округу
Окружно такмичење ученика основних школа из математике одржано је 25.03.2017. у ОШ „Учитељ Таса“ у Нишу. Ученица одељења VIII2 Исидора Гавриловић је освојила максималних 100 поена и прву награду. Она је једина из oсмог разреда у Округу урадила тачно свих 5 задатака, што је резултат њеног рада и рада њене наставнице математике Марине Стојић. Захваљујући томе пласирала се на Државно такмичење, које ће бити одржано од 28. до 30.04.2017. године у ОШ „20. Октобар “ - Нови Београд.

 
Дан отворених врата

Поштовани родитељи,

Oбавештавамо вас да ће Основна школа Краљ Петар I” у среду, 5. априла 2017. године у трајању од 18 до 19.30 часова, организовати Дан отворених врата, за представљање и промоцију средњих школа.

Тим поводом позиване су све средње школе са територије града Ниша, да у оквиру програма професионалне оријентације ученицима и родитељима представе школу.


 
Окружно екипно такмичење у шаху

Окружно екипно такмичење у шаху оджаће се 19.03.2017. године у нашој школи са почетком у 10 часова.

 

Потребно је доћи 15 минута раније и понети опрему (гарнитуре и сатове).


 

Архива

Home Ученици Ученички парламент Статут ученичког парламента
Статут ученичког парламента

 

Статут

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим Статутом се уређују циљеви организовања Ученичког парламента Основне школе „Краљ Петар први” (у даљем тексту: Парламент), начин његовог остваривања, састав и начин избора чланова и других органа, врста и начин доношења парламентарних аката, као и остала питања неопходна за функционисање Парламента.

 

Члан 2.


Парламент је самостална ученичка институција.

Парламент није политичка организација, а свако политичко ангажовање је забрањено.

Парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких парламената основних школа.

Парламент ради у сагласности са Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законом.

Седиште парламента је у Школи, Ниш, Војводе Путника 1, где се и одржавају седнице Парламента.

 

II  ЦИЉЕВИ ПАРЛАМЕНТА

 

Члан 3.

 

Парламент има за циљ унапређење положаја ученика кроз:

- заштиту њихових права и интереса,

- решавање ученичких проблема,

- развијање ученичких способности,

- помоћ при решавању социјалних и материјалних проблема ученика,

- остваривање и одржавање веза и односа са ученицима школа, надлежним органима и институцијама.

 

Члан 4.

 

Парламент остварује своје циљеве путем:

- давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору , Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње,

- разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника,

- обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

 

III  НАДЛЕЖНОСТ ПАРЛАМЕНТА

 

Члан 5.

 

Парламент :

- доноси Статут Парламента;

- бира и разрешава председника и потпредседнике Парламента;

- бира и разрешава секретара Парламента;

- доноси план и програм рада;

- доноси основне ставове о начину деловања и организовања;

- усваја извештаје комисија и других тела;

- одлучује о престанку рада Парламента;

- доноси одлуке, препоруке и закључке;

- сарађује са парламентима других основних школа;

- одлучује о удруживању у школске, основношколске савезе и учлањењу у организације, институције и удружења;

- формира и организује рад секција и других конструктивних програма унутар Парламента;

- формира комисије унутар Парламента за решавање конкретних питања и проблема;

- врши процедуралне послове везане за чланство у Парламенту;

- доноси правилник о свом раду;

- обавља и све друге послове у циљу остваривања функције Парламента.

 

IV  ЗАСЕДАЊЕ ПАРЛАМЕНТА

 

Члан 6.

 

Парламент заседа у току школске године најмање два пута месечно – редовно заседање.

У случају потребе и постојања иницијативе седница Парламента се може сазвати и чешће по потреби – ванредно заседање.

 

Члан 7.

 

Седнице по правилу сазива председник Парламента и утврђује дневни ред, а у његовом одсуству потпредседник.

Председник је дужан, на иницијативу и предлог једне трећине укупног броја чланова Парламента сазвати ванредну седницу.

Председник одлучује кога ће, поред чланова Парламента, позвати на седницу у зависности од проблема који је на дневном реду.

О раду Парламента се води записник.

Записник води секретар Парламента.

 

Члан 8.


За пуноважан рад Парламента неопходно је да седницама присуствује више од половине од укупног броја чланова Парламента.

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Парламента, где сваки члан има један глас.

Одлука о усвајању и измени Статута доноси се двотрећинском већином од укупног броја чланова Парламента.

 

Члан 9.


Све одлуке Парламента по правилу се доносе јавним гласањем.

Уколико постоји предлог да се поједине одлуке донесу тајним гласањем, председник Парламента ставља на гласање предлог и уколико се изгласа, спроводи се тајно гласање.

 

V  ЧЛАНСТВО

 

Члан 10.


Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

Парламент се бира сваке године у Дечијој недељи за текућу годину.

Чланство у Парламенту престаје:

- подношењем оставке на чланство,

- искључењем од стране Парламента,

- опозивом представника.

 

Члан 11.

 

Члан Парламента може бити искључен у случају да:

- повреди одредбе Статута и тиме повреди углед Парламента;

- не извршава одлуке Парламента, његових органа за које је задужен или поступа супротно њима;

- неоправдано изостане са три узастопне седнице Парламента;

- вређа и недолично се понаша према другим члановима Парламента.

О искључењу као и о разлозима за искључење члана Парламента, обавештава се одељење чији је он представник ради избора новог члана Парламента.

 

VI  РАД ПАРЛАМЕНТА

 

Члан 12.

 

Рад Парламента је јаван.

У изузетним случајевима јавност се може искључити о чему пре почетка седнице одлучује Парламент.

 

Члан 13.


Седнице води председник Парламента по објављеном дневном реду.

Сваки члан Парламента може на самој седници приликом усвајања дневног реда дати предлог за његову допуну.

О предлогу за допуну дневног реда се обавезно гласа и доноси се одлука да ли ће се предлог уврстити у дневни ред или ће се одложити за наредну седницу.

 

Члан 14.

 

Парламент доноси:

- Одлуке – када одлучује о мериторним питањима из надлежности Парламента,

- Закључке – када одлучује о процедуралним и административно-техничким питањима,

- Препоруке – када не одлучује, већ предлаже, саветује или отвара питање за расправу када тек треба евентуално донети конкретне одлуке или закључке.

 

VII   ОБАВЕШТАВАЊЕ

 

Члан 15.

 

Парламент је дужан да редовно и благовремено упознаје све чланове са радом Парламента, остваривањем циљева и функција рада Парламента, као и са свим донетим одлукама.

 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 16.

 

Избори за Парламент спроводе у Дечијој недељи, сагласно одредбама овог Статута.

Чланови постојећег Парламента наставиће са радом по одредбама овог Статута, с тим што им мандат истиче по избору новог састава Парламента.

 

Члан 17.


Статут се мења по поступку доношења, двотрећинском већином.

 

Члан 18.

 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.

 

 

Контакт информације

Основна школа Краљ Петар I

Адреса: Војводе Путника
18000 Ниш, Србија

Телефон/факс:
+381 18 290.004, 290.005
Е-пошта: kraljpetarnis@open.telekom.rs
Израда
POSITIVE IT & Media
Произведено у Србији

Valid XHTML and CSS.